Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2 (2) P. 011-014 (1999).


References

1. Dimaria D.J., Kirtley J.R., Pakulis E.J. et al // J. Appl. Phys. 1984. v. 56. N2. P 401.
https://doi.org/10.1063/1.333979
2. Qin G.G., Li A.P., Zhang B.R., Li B.C. // J. Appl. Phys. 1995. v. 78. N3. P 2006.
3. Yuan. J., Haneman D. // Appl. Phys. Lett. 1995. v. 67. N22. P 3328.
https://doi.org/10.1063/1.115236
4. Song H.-Z., Bao X.-M., Li N.-S., Zhang J.-Y. // J.Appl. Phys. 1997. v. 82. N8. P 4028.
https://doi.org/10.1063/1.365712
5. Lalic N., Linnros J. // Proceedings EMRS98. Symposium B Manuscript:B-11 | P. | 3.
6. Matveeva A.B., Konstantinova E.A., Timoshenko V.Yu., Kashkarov P.K. // FTP. 1995 v.29. ser.12 p.2180 (in Russian).
7. Timoshenko V.Yu., Konstantinova E.A., Ditrich T. // FTP 1998 v.32 No.5 p.613 (in Russian).
https://doi.org/10.1134/1.1187436
8. Bursstein L., Shapira Y., Partee J. // Phys. Rev. B. 1997. v. 55. N4. P. R 1930.
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.55.R1930
9. Indutnyi I.Z., Kaganovich E.B., Manoilov et al.// Ukr. Fiz. Zhurn 1997 v.42, No.1, p.85.
10. Movtchan I.A., Dreyfus R.W., Marine W. et al. // Thin Sol. Films. 1995. v. 255. P 286.
https://doi.org/10.1016/0040-6090(94)05612-H
11. Sachenko A.V., Snitko O.V.// Fotoeffecty v pripoverkhnostnykh sloyakh poluprovodnikov (Photoeffects in the surface layers of semiconductors). Kiev: Nauk. Dumka, 1984. P.232 (in Russian).
12. Primachenko V.E., Snitko O.V. // Fizika legirovannoi metallami poverkhnosti poluprovodnikov (Physics of semiconductor surface doped by metals) Kiev: Nauk. Dumka, 1988. P.232 (in Russian).
13. Venger E.F., Kirilova S.I., Primachenko V.E., Chernobai V.A. // Ukr. Fiz. Zhurn. 1997, v.42, No.11/12 p.1333 (in Russian).
14. Kirilova S.I., Primachenko V.E., Chernobai V.A. // Optoelectronika i poluprovodnikovaya tekhnika. 1991. No.21. p.60.