Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 27 (1), P. 079-089 (2024).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo27.01.079


Різниця в структурі та морфології CVD алмазних плівок, вирощених на від’ємно заряджених та заземлених підкладкотримачах: оптичні дослідження
Ю.М. Насєка, В.Є. Стрельницький, О.А. Опалєв, В.І. Грицина, К.І. Кошевий, О.Я. Горобей, В.В. Лементарьов, В.І. Троханяк, М.І. Бойко

Анотація. Мікрокристалічні алмазні плівки були вирощені плазмохімічним методом на Si монокристалічних підкладках, розміщених на від’ємно зарядженому та заземленому підкладкотримачах із газової суміші CH4/H2. Отримані алмазні плівки складалися з мікрокристалів з переважною огранкою (100). Структуру і морфологію плівок досліджували за допомогою скануючої електронної мікроскопії, методами фотолюмінесценції, комбінаційного розсіювання світла та ІЧ-спектроскопії. Встановлено, що основним фізичним фактором, який зумовлює різницю в структурі алмазних плівок, осаджених на заземлений та від’ємно заряджений підкладко-тримачі, є потік низькоенергетичних (до 200 еВ) іонів Si+, N2+, H, O в останньому випадку. Ці іони переважно вбудовуються у структуру алмазних плівок, осаджених з використанням зарядженого підкладкотримача, та сприяють утворенню залишкового механічного напруження до 2 ГПа. Таке іонне бомбардування приводить до зростання об’ємної частки неалмазної вуглецевої компоненти плівок на границях зерен зі зменшенням частки sp3-зв’язаного вуглецю та латеральних розмірів алмазних мікрокристалів. Більша кількість границь алмазних зерен у плівках, осаджених з використанням зарядженого підкладкотримача, дає можливість атомам Si дифундувати з підкладки у плазму та на ростову поверхню. Такий процес приводить до формування SiV центрів у алмазних мікрокристалах навіть у плівках товщиною до 150…200 мкм. У плівках, осаджених з використанням заземленого підкладкотримача, концентрація кремнієвих дефектів суттєво нижча, такі плівки мають суттєво меншу частку графітоподібного вуглецю на границях зерен та є більш однорідними.

Ключові слова:алмазні плівки, PECVD метод, фотолюмінесценція, комбінаційне розсіювання світла, ІЧ-спектроскопія, SiV центр, NV центр.

Текст статті (PDF)


Назад до 27 (1)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.