Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 24 (2), P. 139-147 (2021).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.139


Властивості нанорозмірних плівок ZnO:Ho, нанесених вибуховим випаровуванням
А.М. Касумов1, В.В. Стрельчук2, О.Ф. Коломис2, О.І. Биков1, В.О. Юхимчук2, М.М. Загорний1, К.А. Коротков1, В.М. Караваєва1, С.Ф. Коричев1, А.І. Євтушенко1

1Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
3, вул. Академіка Кржижановського, 03142 Київ, Україна
2Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
41, проспект Науки, 03680 Київ, Україна

Анотація. Анотація. Досліджено властивості нанорозмірних плівок ZnO:Ho, нанесених вибуховим випаровуванням. Метою даної роботи є вивчення впливу великої швидкості осадження на характеристики даного оксиду, які використовуються для процесу фотокаталізу, такі як морфологія і структура, електричні та оптичні властивості, час життя носіїв заряду. Вибухове осадження плівок зумовлює новизну даної роботи стосовно більшості попередніх досліджень нанорозмірних фотокаталізаторів ZnO:Ho, де було використано рівноважні методи їх синтезу. Методами скануючої електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, фотолюмінесценції та раманівського розсіяння показано, що при вибуховому нанесенні плівок ZnO:Ho зі збільшенням вмісту лігатури спостерігається аморфізація їх структури і зміна морфології, які пов’язані з хаотичним вбудовуванням атомів Но в кристалічну ґратку ZnO, а також перевищенням іонного радіуса Ho3+ над Zn2+. Аморфізація супроводжується зсувом краю поглинання ZnO у довгохвильову (синю) область спектра, зменшенням ширини його забороненої зони, зростанням питомого опору та часу життя носіїв заряду. Всі ці зміни є сприятливими для процесу фотокаталізу за участю наноструктур на основі ZnO:Ho.

Ключові слова: плівки, оксид цинку, гольмій, фотокаталізатор, вибухове випаровування.

Текст статті (PDF)


Назад до 24 (2)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.