Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 21 (4), P. 417-423 (2018).
DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo21.04.417


Оптичні властивості потрійних сполук MgZnO в ІЧ-області спектра
Є.Ф. Венгер1, І.В. Венгер1, Н.О. Корсунська1, Л.Ю. Мельничук2, О.В. Мельничук2, Л.Ю. Хоменкова1

1Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, проспект Науки, 41, 03680 Київ, Україна
2Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2, вул. Графська, 16600 Ніжин, Україна, e-mail: mov310310@gmail.com

Анотація. Уперше методом ІЧ-спектроскопії та дисперсійного аналізу коефіцієнтів відбиття досліджено властивості тонких плівок потрійних з’єднань MgхZn1-хO на оптично-анізотропних підкладках Al2O3 в області «залишкових променів» плівки та підкладки. Встановлено, що зміни товщини плівки і вмісту Mg суттєво деформують спектр відбиття в області «залишкових променів» плівки та підкладки, зменшують відбивальну здатність. Вперше за допомогою співвідношень Крамерса–Кроніга методом дисперсійного аналізу спектрів ІЧ-відбивання визначено статичну діелектричну проникність структури MgxZn1-xO за різних значень х при орієнтації Е^С. Встановлено, що структури MgхZn1-хO/Al2O3 добре моделюються при використанні взаємно узгоджених параметрів, отриманих раніше для монокристалів оксиду магнію, оксиду цинку та лейкосапфіру при орієнтації Е^С. Теоретично показано та експериментально підтверджено достовірність отриманих оптичних параметрів плівок MgхZn1-хO неруйнівним методом ІЧ-спектроскопії у широкому спектральному діапазоні. Отримані результати добре узгоджуються з літературними даними.

Ключові слова: коефіцієнт відбиття, ІЧ-спектроскопія, потрійна сполука, оксид цинку, оксид магнію, MgZnO.

Текст статті (PDF)


Назад до 21 (4)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.